Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FANSHOPEM

1. Základní informace

 • Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují zpracování osobních údajů zákazníků fanshopu HC Sparta Praha, internetového obchodu dostupného na webové stránce fanshop.hcsparta.cz (dále jen „E-shop“ a „Zákazník“), přičemž správcem těchto osobních údajů je provozovatel E-shopu, společnost Holešovice Services s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 091 70 065, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 332016 (dále jen „Fanshop“).
 • Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení GDPR“), zejména za účelem zajištění informační povinnosti Fanshopu dle Nařízení GDPR.
 • Za zákonné zpracování osobních údajů odpovídá Fanshop. Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Výrazy užité v těchto Zásadách mají význam stanovený v GDPR, těchto Zásadách, ve smlouvě mezi subjektem údajů a Fanshopem nebo ve všeobecných obchodních podmínkách Fanshopu, dostupných na webové stránce E-shopu.
 • Zákazníkem se pro účely těchto Zásad rozumí fyzické osoby, které nakupují zboží v E-shopu, a fyzické osoby, které zastupují právnické osoby, které nakupují zboží v E-shopu, a to nezávisle na tom, zda se Zákazník v E-shopu registroval.

2. Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

 • Fanshop zpracovává u Zákazníků osobní údaje, které mu Zákazník sám dobrovolně poskytne. Při nákupu na E-shopu je však pro splnění smlouvy ze strany Fanshopu nezbytné o Zákazníkovi poskytnout následující osobní údaje:
 1. jméno a příjmení;
 2. e-mailovou adresu;
 3. telefonní číslo.

Poskytnutí osobních údajů Zákazníků uvedených pod písm. a) – c) výše je smluvním požadavkem Fanshopu a při jejich neposkytnutí nemusí dojít k uzavření smlouvy se Zákazníkem prostřednictvím E-shopu.

 • Fanshop umožňuje Zákazníkovi registrovat se na E-shopu pod svým uživatelským účtem, který je zabezpečen heslem, i bez toho, aby provedl nákup zboží v E-shopu. V takových případech dává Zákazník registrací a založením svého uživatelského účtu souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Fanshopu (dále jen „Newsletter“) na svou e-mailovou adresu. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a poskytnutí osobních údajů neukládá Zákazníkovi žádný právní předpis. Zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu gdpr-fanshop@hcsparta.cz či odhlásit se z odběru Newsletteru prostřednictvím odkazu nacházejícího se v každém Newsletteru.

3. Způsob zpracování osobních údajů

 • Fanshop zpracovává osobní údaje Zákazníků jen zákonným a transparentním způsobem. Při zjištění, že byly osobní údaje Zákazníků zpracovány bez zákonného důvodu, Fanshop bezodkladně přestane osobní údaje Zákazníků zpracovávat.
 • K dodržení zákonných povinností zpracovává Fanshop jen přiměřené, relevantní a omezené údaje, které jsou nutné pro dosažení určitého účelu, čímž je zajištěna minimalizace zpracovávaných osobních údajů. Fanshop zpracovává jen nezbytné množství osobních údajů o Zákaznících s ohledem na účel zpracování.
 • Při zjištění nepřesnosti zpracovaných osobních údajů Fanshop tyto údaje bezodkladně opraví.
 1. Pokud Zákazník informuje Fanshop o tom, že došlo v jeho osobních údajích ke změně, Fanshop ji bezodkladně zanese do zpracovávaných osobních údajů;
 2. V případě, že se z jiného důvodu Fanshop dozví o změně osobních údajů, rovněž ji bezodkladně zanese do zpracovávaných osobních údajů.
 • Fanshop zpracovává údaje způsobem zajišťujícím jejich dostatečnou ochranu.
 1. Fanshop nedopustí, aby byly osobní údaje zpřístupněny neomezenému okruhu osob;
 2. Fanshop zpřístupňuje zpracovávané osobní údaje jen osobám, u nichž je toto zpřístupnění v souladu s právními předpisy.
  • Fanshop upozorňuje, že E-shop používá cookies a podobné technologie, které slouží k anonymizovanému vyhodnocování pohybu Zákazníka po E-shopu, zapamatování si Zákazníka přihlášeného k jeho uživatelskému účtu na E-shopu a přidávání zboží do jeho košíku, získávání dobrovolné zpětné vazby od Zákazníků a personalizace zobrazování reklam na E-shopu. Více informací ke cookies lze nalézt ZDE.

4. Doba zpracování osobních údajů

 • Fanshop zpracovává osobní údaje Zákazníků vždy po dobu nezbytnou ke splnění daného účelu zpracování. Nad rámec uvedeného bude Fanshop zpracovávat Osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních povinností Fanshopu dle právních předpisů a z důvodů oprávněných zájmů Fanshopu, kterými je zejména ochrana nároků Fanshopu, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 10
 • Zpracování osobních údajů Zákazníků na základě souhlasu Zákazníka provádí Fanshop po dobu trvání příslušného souhlasu. Zákazník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailové zprávy na adresu gdpr-fanshop@hcsparta.cz.
 • Fanshop pravidelně přezkoumává zpracovávané údaje a zjišťuje, zda je zpracování daných údajů stále účelné a zda trvá zákonný důvod k jejich zpracování.
 • Po uplynutí doby zpracování příslušných osobních údajů přistoupí Fanshop k jejich výmazu, pokud neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování. Fanshop osobní údaje vymaže bez zbytečného odkladu rovněž v případech, kdy zjistí, že jejich zpracování není účelné nebo postrádá zákonný důvod.

5. Práva Zákazníků jako subjektů osobních údajů

 • Po celou dobu zpracovávání osobních údajů Zákazníků má Zákazník dle Nařízení GDPR zejména:
 1. právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele o informace o zpracování osobních údajů bude prověřena – aby Fanshop Zákazníky a jejich osobní údaje maximálně chránil, může od takových žadatelů požadovat poskytnutí dodatečných informací pro účely ověření totožnosti žadatele o informace o zpracování osobních údajů Zákazníků. Veškeré informace jsou na základě oprávněné žádosti poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují;
 2. právo na opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;
 3. právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, pokud neexistuje právní titul pro jejich zpracování, pokud souhlas udělený s jejich zpracováním byl odvolán, pokud byly vzneseny námitky proti jejich zpracování či pokud byly zpracovány protiprávně;
 4. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů při uplatnění některého z uvedených práv a není-li zde zároveň důvod pro výmaz osobních údajů. Požadavek na omezení a/nebo výmaz osobních údajů sděluje Fanshop dalším příjemcům, jimž byly osobní údaje v souladu s právními předpisy poskytnuty, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí Fanshopu;
 5. právo od Fanshopu získat poskytnuté osobních údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů;
 6. právo vznést námitku jak proti zpracování či některým způsobům zpracování osobních údajů, tak proti zasílání Newsletteru, což zahrnuje i profilování;
 7. právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se Zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR.

6. Zpracování osobních údajů dalšími příjemci

 • Osobní údaje Zákazníků zpracovává jako správce Fanshop. Osobní údaje Zákazníků mohou být pro uvedené účely zpracovávány a za tím účelem zpřístupněny i následujícím třetím osobám:
 1. klub HC Sparta Praha, společnost HC Sparta Praha a.s., se sídlem Za elektrárnou 419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 61860875, vedené u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2998;
 2. zaměstnanci Fanshopu a osoby vykonávající pro něj práci mimo pracovní poměr;
 3. osoby poskytující Fanshopu své služby na základě zvláštního smluvního ujednání, např. osoby poskytující Fanshopu služby spočívající v tvorbě a správě webu;
 4. osoby zajišťující pro Fanshop účetnictví a záležitosti s tím spojené;
 5. osoby poskytující Fanshopu daňové poradenství a zajišťující pro něj záležitosti s tím spojené;
 6. osoby poskytující Fanshopu právní služby.
  • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
  • V případě, že je vyžadováno zpracování osobních údajů Zákazníků dalšími zpracovateli, Fanshop vyžaduje potřebné záruky toho, že s těmito údaji bude nakládáno za dodržení stejných standardů jako je stanoveno v těchto Zásadách a platné právní úpravě.

7.  Závěrečné informace

 • Fanshop provádí zpracování osobních údajů manuálně i automatizovaně za využití výpočetní techniky v listinné i elektronické podobě v závislosti na konkrétním zpracování osobních údajů.
 • Konkrétní typy a rozsah osobních údajů, které Fanshop zpracovává ve vztahu ke konkrétnímu Zákazníkovi se odvíjí od osoby Zákazníka a povahy vztahu Zákazníka s Fanshopem. Fanshop zpracovává veškeré osobní údaje s patřičnou úrovní zabezpečení odpovídající povaze zpracovávaných osobních údajů a údaje zpřístupňuje jen oprávněným osobám.
 • Vznášet jakékoli dotazy a uplatnit jakákoli práva či žádosti vůči Fanshopu je možno elektronicky na e-mailovou adresu gdpr-fanshop@hcsparta.cz či písemně na adresu sídla Fanshopu.
 • Tyto Zásady jsou účinné od 16.9.2020. Fanshop si vyhrazuje právo znění Zásad kdykoli měnit, přičemž nové znění nabývá účinnosti ke dni zveřejnění nového znění Zásad na webových stránkách E-shopu.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz