Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou závazné ve vztahu k nákupu zboží, tedy zejména fanouškovských předmětů, textilu a suvenýrů (dále jen „Zboží“) nabízeného ve fanshopu HC Sparta Praha, internetového obchodu dostupného na webové stránce v rámci internetového obchodu dostupného na webové stránce https://fanshop.hcsparta.cz/ (dále jen „E-shop“) provozovaného společností Holešovice Services s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 091 70 065, vedenou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 332016 (dále jen „Prodávající“).
 • VOP upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Prodávajícím a jakoukoli právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“) na základě či v souvislosti s nákupem Zboží v E-shopu.
 • Zákazník a Prodávající mohou být dále označení společně též jen jako „Smluvní strany“.
 • Veškeré smluvní vztahy vzniklé v souvislosti s nákupem Zboží v E-shopu se řídí těmito VOP a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a je-li Zákazník spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“), pak též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 • Pro účely VOP se Spotřebitelem rozumí člověk, který s Prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
 • Kde se ve VOP píše o Zákazníkovi, rozumí se jím i Spotřebitel, nevyplývá-li z textu VOP či z právní úpravy jinak.

2. Uzavření smlouvy

 • Prodávající nabízí k prodeji Zboží zobrazené na webových stránkách E-shopu, kdy nabídka Zboží a příslušná cena zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce E-shopu. V nabídce se nachází rovněž Zboží, které může být vyrobeno anebo upraveno dle přání Zákazníka (např. sportovní dres obsahující jméno a hráčské číslo Zákazníka) (dále jen „Zvláštní zboží“). Kdekoli se ve VOP píše o Zboží, rozumí se tím i Zvláštní zboží, není-li stanoveno jinak.
 • Veškeré objednávky Zboží učiněné Zákazníkem na E-shopu (dále jen „Objednávka“) jsou závazné. Objednávku je možné učinit prostřednictvím webové stránky E-shopu, kde Zákazník vyplní a zašle objednávkový formulář. Zákazník vyplní objednávkový formulář buď přímo prostřednictvím E-shopu bez registrace na E-shopu, nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na E-shopu, který si registroval. Potvrzením Objednávky se Zákazník mimo jiné zavazuje k úhradě kupní ceny Zboží a k jeho převzetí.
 • Pro platnost Objednávky musí být Zákazníkem vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné.
 • Zákazník bere na vědomí, že samotná nabídka Zboží na webové stránce E-shopu není návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávku potvrdí Prodávající e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou v Objednávce uvedl. Tímto okamžikem je na základě příslušné Objednávky s příslušným Zákazníkem uzavřena kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) a Smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito VOP, zejména závazek Prodávajícího dodat Zákazníkovi Zboží dle Objednávky a závazek Zákazníka zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu Zboží. Učiněním (odesláním) Objednávky Zákazník potvrzuje, že se s VOP řádně seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy a že s nimi souhlasí a je jimi vázán v celém jejich rozsahu a ve znění, ve kterém jsou zveřejněny na webových stránkách E-shopu k okamžiku učinění Objednávky Zákazníkem. Zákazník potvrzením Objednávky souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku umožňujících individuální jednání při uzavírání Smlouvy. Veškeré náklady, které vzniknou Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.
 • Jednotlivé Objednávky může Prodávající ověřit u Zákazníka telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých Objednávek na účet Zákazníka. Prodávající má právo odmítnout Objednávku a Smlouvu neuzavřít, pokud Zákazník dříve opakovaně nesplnil svůj závazek objednané Zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu nebo jinak porušil smluvní podmínky včetně těchto VOP. Zákazní bere na vědomí, že nelze vyloučit případ, že dojde k uzavření Smlouvy, jejímž předmětem bude Zboží, u kterého byla v důsledku chyby technického systému Prodávajícího na E-shopu uvedena nesprávná kupní cena (a to zejména, pokud je nesprávnost uvedené kupní ceny je zjevná) – v takovém případě je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Při tvorbě Objednávky má Zákazník možnost zadat slevový kód, který mu byl poskytnut Prodávajícím v souladu s pravidly konkrétní slevové akce na E-shopu. Slevové akce a akční ceny Zboží platí pouze do vyprodání zásob, po stanovenou dobu nebo do doby oznámení ukončení slevové akce. V rámci nákupu Zboží v E-shopu nelze kombinovat jednotlivé poskytnuté slevy a akční nabídky, neuvede-li Prodávající jinak. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat či rušit jakékoli věrnostní slevy, slevové kupony či jakékoli jiné akční a slevové nabídky, a to bez udání důvodu. Jednotlivý slevový kód poskytnutý Prodávajícím není možné uplatňovat opakovaně, kombinovat s jinými slevami či uplatňovat na již zlevněné Zboží či Zboží ve výprodeji, neuvede-li Prodávající jinak.
 • Pokud byla při nákupu Zboží uplatněna jakákoli sleva z kupní ceny Zboží a Zákazník následně od Smlouvy odstoupí a předmětné Zboží vrátí, má Zákazník právo na vrácení pouze těch peněžních prostředků, které jako kupní cenu Zboží skutečně uhradil.
 • Vlastnické právo k objednanému a dodanému Zboží přechází na Spotřebitele okamžikem jeho předání Spotřebiteli za podmínky řádného uhrazení kupní ceny Zboží. Vlastnické právo tak nepřejde na Spotřebitele dříve, než bude zaplacena kupní cena Zboží. Na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přechází vlastnické právo ke Zboží okamžikem zaplacení kupní ceny Zboží.
 • V případě, že Zákazník využije slevové akce na E-shopu, v rámci které může Zákazník při splnění určitých podmínek vedle zakoupeného Zboží získat také Zboží za sníženou cenu či Zboží zcela zdarma, a následně dojde z jakéhokoli důvodu k vrácení Zboží zakoupeného v rámci dané slevové akce (např. z důvodu odstoupení od Smlouvy), je Zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vždy veškeré Zboží, které od Prodávajícího v rámci příslušné Objednávky, u které byla využita slevová akce, obdržel.

3. Platební podmínky

 • Kupní cena Zboží je smluvní a řídí se cenami uvedenými u jednotlivého Zboží v E-shopu. Není-li u Zboží uvedeno jinak, jsou veškeré ceny Zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena nejpozději při převzetí Zboží.
 • Platbu za Zboží je možno provést dle volby Zákazníka
 1. v hotovosti či platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Tipsport Arena, vchod č. 32, Za elektrárnou 419, Praha 7, 170 00 (dále též jen „Provozovna“) při osobním převzetí Zboží;
 2. v hotovosti či platební kartou při převzetí Zboží od přepravce v rámci dodání Zboží s platbou na dobírku;
 3. platební kartou prostřednictvím platební brány na webových stránkách E-shopu

Daňový doklad – faktura pro platbu kupní ceny Zboží je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka případně předána společně se Zbožím. Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.

 • K odeslání Zboží dojde, vyjma případů, kdy je Zákazníkem zvolena platba dobírkou či osobní odběr Zboží, až po připsání kupní ceny Zboží na bankovní účet Prodávajícího.
 • Prodávající požaduje platbu za Zvláštní zboží vždy předem. K výrobě Zvláštního zboží se přistoupí až po připsání prostředků ve výši kupní ceny Zvláštního zboží na bankovní účet Prodávajícího.
 • Není-li kupní cena za Zboží připsána na účet Prodávajícího do 14 dnů od uzavření Smlouvy, Prodávající je oprávněn od takové Smlouvy odstoupit, čímž se Smlouva ruší. Toto ustanovení se neuplatní u Zákazník, který zvolil dodání Zboží se způsobem platby dobírkou či platbu při osobním převzetí Zboží v Provozovně.
 • V případě prodlení Zákazníka se zaplacením kupní ceny Zboží či její části je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodlením Zákazníka ztrácí Zákazník nárok na jakékoli slevy poskytnuté Prodávajícím.
 • Cena přepravy Zboží, balného a dobírky není součástí kupní ceny Zboží a je hrazena vedle kupní ceny Zboží dle ceníku příslušného dopravce uvedeného na E-shopu.

4. Podmínky dodání Zboží

 • Zboží může být Zákazníkovi dodáno některým z následujících způsobů dle volby Zákazníka provedené při Objednávce, a to:
 1. osobním převzetím v Provozovně; nebo
 2. zasláním Zboží na Zákazníkem uvedenou adresu v České republice či na Slovensku, a to prostřednictvím přepravce, kterým je společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.; nebo
 3. doručením objednaného Zboží na výdejní místo DPD Pickup společnosti Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
 • Při osobním odběru Zboží v Provozovně Zákazník přebírá od Prodávajícího Zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména a příjmení na dodacím listu. Podpisem stvrzuje převzetí dodávky uvedeného Zboží a zároveň potvrzuje, že dodané Zboží nenese známky zjevných vad a poškození.
 • V případě, že je způsob dodání smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.
 • Dodací lhůta se řídí údajem o dostupnosti Zboží uvedeným na E-shopu ke každému typu Zboží. Není-li Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, je o této skutečnosti Zákazník neprodleně vyrozuměn Prodávajícím a informován o náhradním termínu dodání.
 • Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním Zboží, pokud Zákazník neinformoval Prodávajícího o změně místa dodání Zboží nebo o změně kontaktní osoby.
 • V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží dodat opětovně z důvodu, že Zákazník dle zvoleného způsobu dodání Zboží nepřevzal, nebo jiným způsobem, než bylo Zákazníkem zvoleno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáváním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 • Při zaslání Zboží prostřednictvím přepravce je Zákazník povinen neprodleně zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost obalu, ve kterém je Zboží dodáváno. V případě převzetí poškozené zásilky Prodávající neodpovídá za případnou neúplnost Zboží v zásilce či jiné poškození Zboží způsobené neodborným zacházením ze strany přepravce.
 • Pokud Zákazník zvolí způsob dodání Zboží osobním převzetím v Provozovně, bude Prodávajícím informován, kdy je Zboží připraveno k vyzvednutí prostřednictvím oznámení na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce. Pokud si Zákazník Zboží nevyzvedne do 14 dnů od doručení tohoto oznámení, Prodávající je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit, čímž se příslušná Smlouva ruší.
 • Zákazník má právo na vrácení bezvadného, včas a řádně dodaného Zboží podle Objednávky a odstoupení od Smlouvy pouze z důvodů uvedených v právních předpisech a Smlouvě, do které jsou tyto VOP včleněny. K jinému ukončení Smlouvy, případně její části, může dojít pouze po dohodě Smluvních stran.

5. Uživatelský účet

 • Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce E-shopu může Zákazník vytvořit svůj uživatelský účet, jehož prostřednictvím může provádět Objednávky (dále jen „Uživatelský účet“). Zákazník může provádět Objednávky též bez registrace Uživatelského účtu přímo z webového rozhraní E-shopu.
 • Při registraci Uživatelského účtu a při tvorbě Objednávky je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a Prodávající není povinen je jakkoli ověřovat.
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Zákazník zvolí. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy, do které jsou včleněny tyto VOP, nebo svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než 18 měsíců.
 • Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení E-shopu, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob poskytujících Prodávajícímu služby spojené s provozem E-shopu.

6. Odstoupení od Smlouvy

 • Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Pro posouzení dodržení 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy je rozhodující okamžik oznámení odstoupení Prodávajícímu. Prodávající rovněž umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, jehož přijetí Prodávající Spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu.
 • V souladu s § 1837 Občanského zákoníku nemá Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy mimo jiné tehdy, je-li předmětem Smlouvy dodání zejména:
 1. Zvláštního zboží;
 2. Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. potraviny, kosmetika, spodní prádlo); nebo
 3. dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jeho původní obal (např. počítačové hry či hudebního nosiče).
 • Pro vyloučení pochybností Prodávající stanoví, že právnická osoba a také fyzická osoba, která při nákupu vyplní své IČO nebo DIČ, se nepovažuje za Spotřebitele.
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 14 dní ode dne, kdy k tomu byl Zákazníkem vyzván.
 • Zákazník, který není Spotřebitelem, je v případě odstoupení od Smlouvy povinen Prodávajícímu vrátit Zboží úplné, neopotřebené, nepoškozené, nepoužité, v původním obalu se všemi identifikačními štítky nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zákazník, který není Spotřebitelem, nevrátí Zboží v původním stavu, vzniká Prodávajícímu nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží, který je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka, který není Spotřebitelem, na vrácení kupní ceny Zboží. Výše nároku na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží může odpovídat až výši kupní ceny Zboží, které je předmětem Smlouvy se Zákazníkem, který není Spotřebitelem.
 • Spotřebitel je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Zboží na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení Spotřebitele od Smlouvy, a to buď osobně nebo zasláním Zboží na adresu Provozovny. V případě, že Spotřebitel vrátí Prodávajícímu Zboží poškození či s jinak sníženou hodnotou v důsledku nakládání se Zbožím jiným než za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, má Prodávající vůči Spotřebiteli nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, přičemž však platí, že Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 • Prodávající je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:
 1. se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny za Zboží a prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy byl k úhradě vyzván;
 2. se Zákazník ocitne v prodlení s převzetím objednaného Zboží a Zboží nepřevezme ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy byl k převzetí vyzván;
 3. Prodávající není schopen Zboží dodat z důvodu zásahu vyšší moci (čímž se rozumí rovněž omezení přijatá v důsledku epidemie či pandemie onemocnění, a to včetně preventivních opatření přijatých Prodávajícím pro účely eliminace šíření nákazy takovým onemocněním) či z důvodu vzniklého na straně třetích osob.
 • Každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být druhé Smluvní straně prokazatelně doručeno.

7. Reklamační řád

 • Tento reklamační řád jako součást VOP upravuje v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele, zejména způsob a podmínky uplatnění práv Zákazníků z vadného plnění.
 • Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal:
 1. má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím;
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vady Zboží (učinit Reklamaci), která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
 • Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce Zboží.
 • Práva z vadného plnění se neuplatní:
 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu v případě vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na vadu spočívající v opotřebení Zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním;
 3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy Zboží.
 • Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady Zboží.
 • Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 • Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud byla vada způsobena zásahem vyšší moci nebo působením přírodních živlů.
 • Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
 • V případě, že se Zákazník domnívá, že Zboží trpí vadou, je oprávněn takovou vadu Zboží uplatnit u Prodávajícího, a to oznámením Prodávajícímu zejména e-mailovou zprávou adresovanou na adresu fanshop@hcsparta.cz či osobně v Provozovně, a Zboží, jehož vada je uplatňována, Prodávajícímu předat (též jen „Reklamace“). Při Reklamaci Zákazník přesně popíše vadu Zboží, četnost jejího výskytu a další důležité okolnosti pro posouzení vady a jejího charakteru a uvede též uplatňovaný nárok z vady Zboží.
 • Prodávající je povinen Reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. O Reklamaci bude pořízen reklamační protokol obsahující podstatné informace o Prodávajícím, Zákazníku, reklamovaném Zboží, uplatněné vadě, datu uplatnění Reklamace, datu vyřízení Reklamace, způsobu vyřízení Reklamace a případně poznámka o odmítnutí převzetí Zboží Zákazníkem po provedené opravě či neuznání Reklamace a o zaslání zboží Zákazníku či o jeho uložení u Prodávajícího. Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování Reklamace.
 • Na dárky poskytované Prodávajícím zdarma se nevztahuje žádná záruka a v souvislosti s nimi není možné uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za vady – provést Reklamaci.
 • Spotřebitel má právo na náhradu nezbytně nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s Reklamací.
 • Veškeré Reklamace vyřizuje a uplatňují se u Prodávajícího, tj. společnost Holešovice Services s.r.o., není-li ve Smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak.
 • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz či www.coi.cz

8. Závěrečná ustanovení

 • VOP jsou pro Zákazníka a Prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění Objednávky Zákazníkem. Rovněž ceny Zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění Objednávky, nestanoví-li Smlouva, do které jsou včleněny tyto VOP, jinak.
 • VOP nabývají účinnosti dnem 16.9.2020 a jsou dostupné na webových stránkách E-shopu. Prodávající je oprávněn VOP kdykoli měnit s platností od dne uveřejnění nového znění VOP na webových stránkách E-shopu.
 • Veškerá komunikace týkající se nákupu Zboží v E-shopu mezi Zákazníkem a Prodávajícím je vedena písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace, nevyplývá-li ze Smlouvy, do které jsou včleněny tyto VOP, či dohody Prodávajícího se Zákazníkem jinak. Písemná korespondence se doručuje v rámci osobního předání či formou doporučené zásilky na adresu Provozovny nebo na adresu bydliště či sídla Zákazníka, neuvede-li Zákazník jinak.
 • Veškerá práva a povinnosti ze Smluv uzavřených mezi Zákazníkem a bývalým provozovatelem E-shopu, společností UNITY!cx s.r.o., se sídlem Pod Lázní 1028/12, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 28519876 (dále jen „Bývalý provozovatel“) nese na základě dohody mezi Bývalým provozovatelem a Prodávajícím ze dne 15.9.2020 (dále jen „Dohoda“) Bývalý provozovatel. Bývalý provozovatel tedy nese odpovědnost za jakost Zboží, které bylo Zákazníkům prodáno do dne 15.9.2020. Prodávající tímto odkazuje Zákazníka, kterému bylo Zboží prodáno Bývalým provozovatelem do dne 15.9.2020, uplatňujícího práva z vadného plnění ve vztahu ke Zboží prodanému Bývalým provozovatelem do dne 15.9.2020 na Bývalého provozovatele.
 • Je-li některé ustanovení VOP neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se neplatným, zdánlivým či neúčinným v budoucnu stane, zavazují se Smluvní strany řídit se takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost jednoho ustanovení VOP se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy, resp. VOP musí být učiněny v písemné či elektronické formě.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz