ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – znění účinné od 25.5.2018:

Společnost UNITY!cx s.r.o., IČ: 28519876, se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 provádí  v souvislosti se zasíláním svých obchodních sdělení zákazníkům následující zpracování osobních údajů:

 • zpracovávané osobní údaje poskytnuté zákazníkem: mimo jiné e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, firma (je-li adresát obchodních sdělení podnikající fyzickou osobou)
 • správcem osobních údajů je společnost UNITY!cx s.r.o.;
 • zpracování osobních údajů provádí a zpracovatelem je společnost UNITY!cx s.r.o, a to buď zcela samostatně či za využití služeb dalších poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, přičemž o bližší informace ohledně takovýchto poskytovatelů aktuálně případně využívaných společností UNITY!cx s.r.o. je možné požádat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz či písemně na adrese sídla společnosti UNITY!cx s.r.o.;
 • účel zpracování: zpracování internetové objednávky e-shopu a zasílání obchodních sdělení společnosti UNITY!cx s.r.o.;
 • právní základ zpracování: oprávněné zájmy společnosti UNITY!cx s.r.o. (tj. zpracování e-shopové objednávky a marketing);
 • doba zpracování: do doby vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení;
 • způsob zpracování: (i) vedení v databázi (elektronické) adresátů obchodních sdělení, přičemž osobní údaje adresáta jsou v této databázi uloženy pouze po shora uvedenou dobu zpracování osobních údajů a následně jsou vymazávány (nedojde-li v mezidobí k obnově či vzniku nového právního důvodu pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, a tedy ponechání osobních údajů adresáta v této databázi) a (ii) zasílání obchodních sdělení;
 • s výjimkou případných poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací nezpřístupňuje společnost UNITY!cx s.r.o. osobní údaje shromážděné za shora uvedeným účelem žádné třetí osobě (přičemž o bližší informace ohledně takovýchto poskytovatelů aktuálně případně využívaných společností UNITY!cx s.r.o. je možné požádat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz či písemně na adrese sídla společnosti UNITY!cx s.r.o.);
 • zdroj osobních údajů: adresát obchodních sdělení.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „Nařízení“) má adresát obchodních sdělení mj.:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve smyslu čl. 15 Nařízení
 • právo požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení;
 • právo požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení;
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení;
 • právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Současně společnost UNITY!cx s.r.o. upozorňuje na právo adresáta obchodních sdělení vznést kdykoli námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (viz právo vznést námitku dle článku 21 Nařízení).

 

Další informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním internetového obchodu na adrese gdpr@unitycx.cz