Pracovní příležitosti

Jsi pracovitý a spolehlivý sparťan nebo sparťanka a hledáš práci? Co takhle spojit práci se Spartou dohromady. Fanshop nabízí jedinečnou příležitost nasbírat zkušenosti v oblastech:

 - visual merchandising / aranžování prodejny - originálně zpracované výlohy, zajímavě vystavěné zboží, a další prvky aranžování kamenných prodejen

- komunikace se zákazníky / sparťany - pomoc s nákupem 

- přípravy na zápasy a prodej během zápasů

- jakékoliv inovace - rádi se neustále zlepšujeme, pokud jsi člověk který umí odhalit příležitosti, tak u nás jsi vždy vítán

- skladový management - přehlednost skladu, doskladňování prodejen, vyzvedávání zboží u dodavatelů, uskladnění, ...

- grafika a video - hledáš příležitost k ukází svých grafických schopností? U nás můžeš získat jedinečnou příležitost navrhnout kolekci oblečení, reklamní banner, editovat fotografie, vytvoření promo videa, tvorba grafických podkladů pro reklamní kampaně, ...

- marketing - baví tě marketing, a to ať už online nebo offline? Neváhej, ozvi se nám a ukaž co v tobě je.

- ostatní - rádi dáváme příležitost talentům, kteří neví kde by mohli ukázat a uplatnit své dovednosti. Klidně nás kontaktuj s návrhem na spolupráci i v jiné oblasti, než výše uvedené.

 

Kontakt: fanshop@hcsparta.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnosti UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 (dále též jen „Společnost“) provádí následující zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále též jen „Nařízení GDPR“) a souvisejících právních předpisů:

Zpracovávané osobní údaje

Ve vztahu k uchazečům o zaměstnání zpracovává Společnost veškeré osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání Společnosti sdělí v souvislosti se zapojením do výběrového řízení na nabízenou pracovní pozici, zejména prostřednictvím životopisu a doprovodných informací. Především se tedy jedná o jméno, příjmení, věk, adresu, e-mail, telefon, vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, dovednosti a případně fotografii.

Správce osobních údajů

  • Společnost

Zpracovatel osobních údajů

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání provádí především Společnost. Některé operace v rámci tohoto zpracování však mohou pro Společnost provádět i osoby poskytující Společnosti IT služby a provádějící pro Společnost správu IT systémů či další poskytovatelé zpracovatelských služeb či technologií (společně dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně v konkrétním případě Společností lze požádat na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.

Účel zpracování, právní základ zpracování, doba zpracování

Účelem zpracování je provedení výběrového řízení na volnou pracovní pozici a s výjimkou případů uvedených níže zpracovává Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení.

V případě úspěchu uchazeče ve výběrovém řízení mohou být některé (tj. ty, které jsou relevantní) z těchto osobních údajů použity rovněž v souvislosti se založením příslušného pracovněprávního vztahu a řešením záležitostí s tím spojených (aby je vybraný uchazeč nemusel Společnosti poskytovat znovu).

V případě, že uchazeč o zaměstnání ve výběrovém řízení neuspěje a udělí k tomu Společnosti svůj souhlas, mohou být jeho osobní údaje zpracovávány rovněž pro účely realizace případných budoucích výběrových řízení (aby jej Společnost případně mohla v budoucnu kontaktovat ať již s nabídkou práce napřímo či s informací o nově vyhlašovaných výběrových řízeních). V takovém případě bude doba zpracování osobních údajů činit 3 roky ode dne udělení souhlasu s jejich zpracováním.

Právním základem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) na žádost uchazeče o zaměstnání u Společnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání mohou být ze strany Společnosti zpracovávány rovněž pro účely oprávněných zájmu Společnosti (tj. určení, výkonu nebo obhajoby práv Společnosti a/nebo zájmu Společnosti na výběru nejvhodnějšího kandidáta – ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Právním základem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání za účelem případného budoucího kontaktování těchto uchazečů ze strany Společnosti je souhlas uchazeče o zaměstnání (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR).

Poskytnutí osobních údajů ze strany uchazeče o zaměstnání je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být uchazeč zařazen do výběrového řízení pořádaného Společností.

Po uplynutí doby zpracování příslušného osobního údaje provede Společnost jeho výmaz, nebude-li mít jiný důvod (právní základ) pro jeho další zpracování.

Příjemci osobních údajů

S výjimkou (i) vlastních zaměstnanců, (ii) případně využívaných Poskytovatelů a (iii) výjimečně i státních orgánů či jiných osob (byla-li by to potřeba pro splnění povinnosti vyplývající pro Společnost z právních předpisů) nezpřístupňuje Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané výlučně v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení pořádaného Společností žádné třetí osobě.

Uchazeč o zaměstnání má dle Nařízení GDPR mimo jiné právo:

  • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním);
  • požadovat přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR;
  • požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR;
  • požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR;
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR;
  • na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR;
  • podat stížnost k dozorovému úřadu (pro ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/) či se obrátit na soud.

Společnost současně upozorňuje na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR tehdy, je-li zpracování prováděno z důvodu oprávněného zájmu Společnosti.

Uplatnit vůči Společnosti jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz či případně písemně na adrese sídla Společnosti.

Tyto informace jsou účinné od 9.6. 2018. Společnost si vyhrazuje právo na jejich aktualizaci či změnu.

za Unity!cx s.r.o.

Andrea Kreislová

jednatelka